Home

Bibbi Forsman

Studiokeramiker i Göteborg


Jag arbetar lika gärna med det lilla objektet som med den stora ytan.

Det jag gör finns i offentliga rum, på bordet eller i badhuset, på fasaden och i fontänen.

Lekfullt och på allvar.


Kommande utställningar:

Botaniska Trädgården: Konstepidemins sommartställning 2023

Invigning 21 maj kl 14 - öppen hela sommaren

Galleri Moment, Ängelholm,      23 september-14 oktober 2022

Kiruna Konstgille,       maj 2024

Sintra Galleri, Göteborg     26/10-13/11 -2024

  Bibbi Forsman  

  Ceramic artist, Sweden


I work with the small object just as well as with the large surface.

My work can be seen in private and public spaces, on a table or a facade,  in the swim bath and the fountain.

Playful and sincere.


Upcoming exhibitions:

Botanical Garden, Göteborg: Konstepidemin summer exhibition 2023

Opening May 21, 14:00 - all summer

Galleri Moment, Ängelholm,      23 September-14 October 2022

Kiruna Konstgille,       May 2024

Sintra Galleri, Göteborg 26/10-13/11 -2024

Det som göms i snö...

LYCKANS LAND från 21/5 2023

Botaniska Trädgården,Göteborg
pågår hela sommaren

Natur Kultur är ett ett samarbete mellan Konstepidemin och Botaniska där trädgård och konst förenas genom teman som berör eftertanke, lärande, hållbarhet, hälsa och biologisk mångfald.


Lyckans land är den sista etappen i ett treårigt projekt som kulminerar i samband med Botaniskas 100 års jubileum.
De  konstnärer som ställer ut i trädgården i år är Bibbi Forsman, Peter Eccher, Erik Langert och Eva Hild.

Lyssna till poesi av Olivia Bergdahl och Lina Ekdahl i Voljären av Per Peterssson.

Läs mer...

  What is hidden in snow...
LAND OF HAPPINESS from 21/5

The Botanical Garden,Gothenburg

takes place all summer

Nature Culture is a collaboration between Konsteepidemin and Botaniska where garden and art are united through themes that touch on reflection, learning, sustainability, health and biodiversity.


Land of happiness is the last stage of a three-year project that culminates in connection with Botaniska's 100-year anniversary.
The artists exhibiting in the garden this year are Bibbi Forsman, Peter Eccher, Erik Langert and Eva Hild.

Poetry by Olivia Bergdahl and Lina Ekdahl in the Aviary by Per Peterrsson.

Find your way...

TILL SALU: SLAVA UKRAINI


Pris 20 000 kr + transport.

Pengarna går oavkortat till ARENA OF GOODNESS, en registrerad tysk välgörenhetsorganisation, startades av medlemmar i en ukrainsk cirkusgrupp till stöd för människor i Ukraina. Behoven är enorma.


Solrosen är en symbol för Ukraina. Mosaiken är monterad på en stomme och hängas på vägg  med två skruvar som fäste.
Diameter ca 70 cm.


Kontakta mig för mer information, betalning och hämtning/leverans.

contact@bibbiforsman.se


Skänk pengar direkt till Arena of Goodness insamling?

Se mer på Facebook.

  FOR SALE: SLAVA UKRAINI


Price SEK 20 000 + transport.
The full amount is for ARENA OF GOODNESS, a registered German charity organization. Members of a Ukrainian circus group raise money to support people in their home country. 


The sunflower is a symbol for Ukraine. The mosaic is mounted on a wooden frame and hung on the wall on two screws.
Diameter ca 70 cm.


Contact me for payment and transport/delivery:

contact@bibbiforsman.se


Support Arena of Goodness fundraising directly

See their Facebook page.

Utställning:

POWER FLOWER 23/4 - 22/5 2022

Floras rike, Botaniska, Göteborg


Jag visar ett pågående arbete på temat blommor och växtlighet, mosaikstycken som är en fri fortsättning på tidigare gestaltningsuppdrag.


Mitt arbete har inget med verkligheten att göra, de är rena fantasier. De är också en önskan och besvärjelse om att skönhet, glädje och frihet ska vara möjlig.


I ett samarbete med Botaniska Trädgården visar Konstepidemins konstnärer arbeten i Floras Rikes galleri på övre våningen.

Mer...


  Exhibition:

POWER FLOWER 23/4 - 22/5 2022

Floras rike, the Botanical garden, Göteborg


I show work on the theme of flowers and vegetation; mosaic pieces that are a free continuation of previous artistic commissions.


This work has nothing to do with reality, but pure fantasies. It is also a desire and spell that beauty, joy and freedom will be possible.


In collaboration with the Botanical Garden, Konstepidemin artists show their work in Flora's Rike's gallery on the upper floor.

More...


Slottet äldreboendet
Falun 2021


Fyra mosaikbilder till det nya äldreoendet Slottet, ett gestaltningsuppdrag av Falu kommun. Placerade i huvudentrén och hissplan/aktivitetsrum..

Mer...

  Commission for nursing home Falun 2021


Four mosaic wall works in a new nursing home "Slottet",  art commission for Falun municipality. Placed in the entrance and outside elevator at the upper floors
More...

Konst i offentlig miljö

/ Public commissions

Mer / more...

I ateljén / In the studio

Mer / More...